Μια εικόνα ... χίλες λέξεις ...

Οι Αγριάνοι πριν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το θέαμα θλιβερό. Ο χειμώνας απειλητικός. Οι πλημμύρες καραδοκούν. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να παρακολουθήσουμε αλλά και να βοηθήσουμε με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Όλοι μας έχουμε χρέος να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.

Όλοι μαζί μπορούμε …

7 Απρ 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ FORUM 8/4/2009 - ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Στη χθεσινή συνάντηση των μελών του FORUM έγινε ενημέρωση για το μεγάλο έργο αποκατάστασης των δασών του Πάρνωνα, το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου-Δασαρχείο Σπάρτης και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού. Το FORUM έχει ερθει σε επαφή με τους υπευθύνους του έργου και έχει τεθεί στη διάθεσή τους για να συμμετάσχει -όπου και όπως είναι δυνατόν-, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι πληροφορίες που μας δόθηκαν από τον Δασολόγο κ. Πέτρο Κακούρο από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Εργου.

ΕΡΓΟ LIFE07 NAT/GR/000286
Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR25200006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Το 2009 είναι το έτος όπου η αποκατάσταση των δασών της μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, τα οποία είχαν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 ξεκινά με τη βοήθεια του χρηματοδοτικού μέσου Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο, διάρκειας από το 2009 έως το 2013, υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου-Δασαρχείο Σπάρτης και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού.
Το έργο θα οδηγήσει στην αποκατάσταση περίπου 2.900 στρ. δασών μαύρης πεύκης. Έχει αποδειχθεί ότι, στις περιπτώσεις δασών μαύρης πεύκης που έχουν πληγεί από εκτεταμένες επικόρυφες πυρκαγιές ή έχουν καεί επανειλημμένα, απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση με εκτεταμένη τεχνητή αποκατάσταση, κυρίως φυτεύσεις, καθώς η φυσική αποκατάσταση δυσχεραίνεται από την έλλειψη ώριμων σπόρων την περίοδο των πυρκαγιών (καλοκαίρι). Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν φυτεύσεις, περιφράξεις, περιποίηση φυτών κ.λπ. Το φυτευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα προέρχεται από την περιοχή, καθώς, με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δασαρχείου Σπάρτης, έχει γίνει και, θα συνεχισθεί, συλλογή σπόρων ώστε να χρησιμοποιηθεί εντόπιο γενετικό υλικό.
Ταυτοχρόνως με τις δράσεις αποκατάστασης, το έργο θα επιδείξει μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης, η οποία θα μπορεί να εφαρμοσθεί μελλοντικά σε άλλες περιπτώσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται ορθά τα προβλήματα στενότητας χρόνου, οικονομικών πόρων και φυτευτικού υλικού που προκύπτουν. Η δράση κρίνεται σημαντική, καθώς υπάρχουν δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στα δάση, οι οποίες θα απαιτήσουν έγκαιρη και στοχευμένη αντίδραση.
Οι δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, τη διοργάνωση διεθνούς συνάντησης εργασίας για την ανασκόπηση των μεταπυρικών επεμβάσεων σε δάση μαύρης πεύκης, την έκδοση οδηγού εφαρμογής μιας συστηματικής προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης και διακίνησή του στις αρχές που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα αποκατάστασης δασών, καθώς και την παρουσίαση του έργου σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι :

«Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης»

με συνολικό προϋπολογισμός του ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (€ 3.035.791), η δε οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα LIFE+) ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (€ 2.270.468). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος) θα συνεισφέρει στο Έργο το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες:
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού
info@fdparnonas.gr
http://www.fdparnonas.gr

Δασαρχείο Σπάρτης
Δασάρχης, κ. Παναγιώτα Σημάδη
2731026511

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
Πέτρος Κακούρος, υπεύθυνος έργου
petros@ekby.gr
2310473320

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Life+ και το Δίκτυο Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm